با ویژگی لودبالانس خطوط، شما می توانید چند خط واتساپ به سیستم اضافه کنید و پیام بصورت توزیع بین خطوط ارسال می گردد. بعنوان مثال، شما 5 خط به سیستم متصل کرده اید و درخواست ارسال 25هزار پیام دارید، با این روش از هر خط واتساپ شما 5هزار پیام ارسال می گردد.
با استفاده از لودبالانس خطوط، امکان بلاک شدن خطوط بشدت کم خواهد شد.