بله. شما میتوانید هر زمان نسبت به تغییر شماره واتساپ از بخش مدیریت سرویس، اقدام کنید.