بله. شما می توانید چند خط واتساپ در یک حساب کاربری داشته باشید. فقط باید برای هر خط، یک سرویس جدید خریداری کنید.