بله. مجموعه ی ما برای اطمینان از تجربه با کیفیت برای هر کاربر، بطور دقیق میزان استفاده از وب سرویس را مانیتور می کند. برای همین منظور، وب سرویس بر اساس سطح های زیر تعیین و کنترل می گردد.

توجه داشته باشید که محدودیتی برای ارسال روزانه واتساپ وجود ندارد و سطح بندی ها فقط برای مواردی چون تعداد درخواست همزمان وب سرویس یا گزارش گیری از وب سرویس و سایر موارد استفاده می گردد.

وب سرویس سطح یک (پلن تست): هر 10 ثانیه 5 درخواست و روزانه 100 درخواست
وب سرویس سطح دو (پلن پایه): هر 10 ثانیه 50 درخواست و روزانه 25هزار درخواست
وب سرویس سطح سه(پلن استاندارد): هر 10 ثانیه 100 درخواست و روزانه 75هزار درخواست
وب سرویس سطح چهار(پلن حرفه ای): هر 10 ثانیه 150 درخواست و روزانه 150هزار درخواست
وب سرویس سطح پنج(پلن پیشرفته): هر 10 ثانیه 200 درخواست و روزانه 300هزار درخواست

چنانچه سطح بندی وب سرویس بیشتری را مد نظر دارید، میتوانید از پلن اختصاصی ما استفاده کنید.