بله. شما باید قبل از اتمام اشتراک، تمدید را انجام دهید. در غیراینصورت سرویس شما غیر فعال و پس از ساعتی حذف خواهد شد.