بله. شما میتوانید از یک کلید وب سرویس متعلق به یک شماره، نامحدود استفاده کنید و سایت یا نرم افزارهای مختلف را به آن متصل نمایید.