برای هر سرویس خریداری شده، فقط یک شماره واتساپ متصل می شود. البته این شماره را می توانید تغییر دهید ولی برای اتصال همزمان چند شماره جدید، باید سرویس جدید خریداری کنید.