متدها

معرفی

ارسال پیام تکی | sendMessege

ارسال پیام گروهی | sendMessege

گزارش ارسال | getStatus

گزارش همه پیام های ارسالی | showAllMessages

گزارش صف ارسال | pending

گزارش همه پیام های دریافتی | showAllGetMessages

تنظیم لینک وب هوک | set webhook

حذف وب هوک | remove webhook

صف وب هوک | webhook pending

ارسال مجدد صف وب هوک | webhook resend

تنظیم مشاهده شده پیام ها | sendSeen

تنظیم دریافت پیام | receive

وب سرویس واتساپ WaMessenger

وب سرویس wamessenger جهت ارسال و دریافت پیام، وب هوک و سایر گزارش ها از واتساپ می باشد.

ارسال پیام تکی | sendMessege

این متد برای ارسال پیام متنی، فایل و مدیا به چت خصوصی و یا چت گروهی استفاده می شود.

نکات مهم در ارسال مدیا و فایل:
 • تنظیم نام فایل و کپشن در ارسال فایل و داکیومنت ها پشتیبانی نمی شود.
 • حداکثر اندازه در ارسال فایل و داکیومنت ها 100 مگابایت و در ارسال صدا، تصویر و ویدئو 16مگابایت می باشد.
 • فرمت های ذیل در ارسال مدیا و فایل پشتیبانی می شود:

Audio: MP3, AAC, OPUS, OGG
Documents: PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX
Video: 3GP, MP4 (Soon)
Other Files: AMR, WAV, GIF (Soon), WEBP, ZIP, RAR, EXE, APK

*در فرمت ogg فقط در صورتی که از opus استفاده کرده باشد، پشتیبانی می شود
*در فرمت mp4 بدون صدا پشتیبانی نمی شود.

** این متد باید در حالت post ارسال گردد. **

ساختار URL
https://api.wamessenger.ir/sendMessage/apikey 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری که در url قرار می گیرد
phonenumber اجباری String شماره دریافت کننده پیام
text اجباری String متن پیام ارسالی
url اختیاری String لینک فایل یا مدیا در این بخش قرار می گیرد
پارامترهای خروجی

شناسه پیام ارسالی، برگشت داده می شود.

 
درخواست
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.wamessenger.ir/sendMessage/apikey',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => array('phonenumber' => '989121234567','text' => 'test','url' => 'https://url.com/image.jpeg'),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
80379458 

ارسال پیام گروهی | sendMessege

این متد برای ارسال پیام گروهی استفاده می شود.

به نکات مهم ارسال مدیا و فایل در ارسال پیام تکی توجه شود.

 

** این متد باید در حالت post ارسال گردد. **

 
ساختار URL
https://api.wamessenger.ir/sendMessage/apikey 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری که در url قرار می گیرد
phonenumber اجباری Array شماره های دریافت کننده پیام
text اجباری String متن پیام ارسالی
url اجباری String لینک فایل یا مدیا در این بخش قرار می گیرد
پارامترهای خروجی
پارامتر نوع توضیح
phonenumber String شماره تلفن گیرنده پیام را مشخص می کند
tracking_Code String شناسه پیام ارسالی را مشخص می کند
درخواست
<?php
$curl = curl_init();
$data=array();
$data=[
  'phonenumber' => ['989121234567', '989121234568'],
  'text' => 'test',
  'url' => 'https://url.com/image.jpeg'
 ];
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.wamessenger.ir/sendMessage/ApiKey',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => http_build_query($data)
));

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
[
 {
  "phonenumber": "989121234567",
  "tracking_Code": 80461451
 },
 {
  "phonenumber": "989121234568",
  "tracking_Code": 80461452
 }
] 

 

گزارش ارسال | getStatus

این متد برای گرفتن وضعیت ارسال یک پیام می باشد.

** این متد در حالت GET ارسال می گردد. **

 
ساختار URL
https://api.wamessenger.ir/getStatus/apikey?id=80379458 
 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری
id اجباری Long شناسه پیام دریافتی از متد ارسال پیام
پارامترهای خروجی
پارامتر نوع توضیح
status String وضعیت ارسال را با ok مشخص می کند
statusInfo String توضیحات وضعیت ارسال را بیان می کند
id String شناسه پیام را مشخص می کند
phonenumber String شماره ارسالی را مشخص می کند
text String متن ارسالی را بیان میکند
created String زمان ایجاد پیام را مشخص می کند
execute String زمان اجرای پیام را مشخص می کند
delivery String گزارش تحویل، پیام را در سه وضعیت مشخص می کند.
server: رسیده به سرور واتساپ
phone: رسیده به تلفن دارنده ی واتساپ
read: خوانده شده توسط کاربر
درخواست
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.wamessenger.ir/getStatus/apikey?id=80379458',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
{
 "status": "OK",
 "statusInfo": "Message successfully sent",
 "id": "80406105",
 "phonenumber": "989121234567",
 "text": "test",
 "created": "2022-08-29 21:52:05",
 "execute": "2022-08-29 21:52:05",
 "delivery": "read"
} 

 

گزارش همه پیام های ارسالی | showAllMessages

این متد برای گرفتن تمام پیام های ارسالی به همراه وضعیت ارسال پیام می باشد.

** این متد در حالت GET ارسال می گردد. **

 
ساختار URL
https://api.wamessenger.ir/showAllMessages/apikey?page=1&phonenumber=912 
 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری
page اختیاری Long شماره صفحه بندی می باشد که پیش فرض 1 هست و در هر صفحه 100 گزارش پیام، خروجی دارد
phonenumber اختیاری Long جستجو بر اساس شماره موبایل یا پیش شماره آن مثل 0935 می باشد
پارامترهای خروجی
پارامتر نوع توضیح
count Long تعداد کل پیام های ارسالی
pageCount Long تعداد صفحات گزارش را بیان می کند
page String شماره صفحه بندی را بیان می کند
data Array گزارش وضعیت ارسال هر پیام را بر اساس جدول خروجی getstatus بیان می کند
درخواست
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.wamessenger.ir/showAllMessages/apikey?page=1&phonenumber=0912',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
{
 "count": 3,
 "pageCount": 1,
 "page": "page 1 from 1",
 "data": [
  {
   "status": "OK",
   "statusInfo": "Message successfully sent",
   "id": "80379458",
   "phonenumber": "989121234567",
   "text": "test",
   "created": "2022-08-29 21:52:05",
   "execute": "2022-08-29 21:52:05",
   "delivery": "read"
  },
  {
   "status": "OK",
   "statusInfo": "Message successfully sent",
   "id": "80379452",
   "phonenumber": "989121234567",
   "text": "test1",
   "created": "2022-08-29 21:52:05",
   "execute": "2022-08-29 21:52:05",
   "delivery": "read"
  },
  {
   "status": "OK",
   "statusInfo": "Message successfully sent",
   "id": "80379453",
   "phonenumber": "989121234567",
   "text": "test2",
   "created": "2022-08-29 21:52:05",
   "execute": "2022-08-29 21:52:05",
   "delivery": "read"
  }
 ]
} 

 

گزارش صف ارسال | pending

این متد برای گرفتن وضعیت پیام های صف ارسال می باشد.

** این متد در حالت GET ارسال می گردد. **

 
ساختار URL
https://api.wamessenger.ir/pending/apikey 
 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری
پارامترهای خروجی
 
پارامتر نوع توضیح
status String وضعیت ارسال را با pending مشخص می کند
id String شناسه پیام را مشخص می کند
phonenumber String شماره ارسالی را مشخص می کند
text String متن ارسالی را بیان میکند
created String زمان ایجاد پیام را مشخص می کند
درخواست
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.wamessenger.ir/pending/apikey',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
No Pending Message 

 

گزارش همه پیام های دریافتی | showAllGetMessages

این متد برای گرفتن تمام پیام های دریافتی به همراه وضعیت دریافت پیام می باشد.

** این متد در حالت GET ارسال می گردد. **

 
ساختار URL
https://api.wamessenger.ir/showAllGetMessages/APIKEY?page=1&phonenumber=912 
 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری
page اختیاری Long شماره صفحه بندی می باشد که پیش فرض 1 هست و در هر صفحه 100 گزارش پیام، خروجی دارد
phonenumber اختیاری Long جستجو بر اساس شماره موبایل یا پیش شماره آن مثل 0935 می باشد
پارامترهای خروجی
پارامتر نوع توضیح
count Long تعداد کل پیام های دریافتی
pageCount Long تعداد صفحات گزارش را بیان می کند
page String شماره صفحه بندی را بیان می کند
data Array گزارش وضعیت دریافت هر پیام را بر اساس مشخصات زیر بیان می کند
id : شناسه پیام دریافتی
type : نوع پیام دریافتی file یا chat
from : شماره ی ارسال کننده پیام
to: شماره دریافت کننده ی پیام
date: تاریخ و ساعت دریافت پیام
chat | file : محتوای متن یا لینک فایل
درخواست
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.wamessenger.ir/showAllGetMessages/APIKEY?page=1',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
{
 "count": 1,
 "pageCount": 1,
 "page": "page 1 from 1",
 "data": [
  {
   "id": "3836672",
   "type": "chat",
   "from": "989121234567",
   "to": "989121234568",
   "date": "2022/08/29 21:54:18",
   "chat": "test"
  }
 ]
} 

 

تنظیم لینک وب هوک | set webhook

این متد برای تنظیم لینک وب هک می باشد.

توجه داشته باشید که توسط وب هوک می توانید تمام پیام های دریافتی و گزارش تحویل پیام های ارسالی توسط وب سرویس را مشاهده کنید.

در گزارش تحویل سه نوع وضعیت وجود دارد:

شماره تحویل 1 = سرور: پیام به سرور واتساپ ارسال شده است. (یک تیک خاکستری)

شماره تحویل 2 = تلفن: پیام به تلفن واتساپ کاربر ارسال شده است. (دو تیک خاکستری)

شماره تحویل 3 = خوانده شده: پیام توسط کاربر خوانده شده است. (دو تیک آبی)

** این متد در حالت GET ارسال می گردد. **

 
ساختار URL
https://api.wamessenger.ir/webhook/set/APIKEY?url=https://test.com 
 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری
url اجباری Long آدرس لینک وب هوک خود را تنظیم کنید
پارامترهای خروجی
پارامتر نوع توضیح
set Long وضعیت تنظیم لینک را در مقدار true یا false مشخص می کند
url String آدرس لینک تنظیم شده را نشان می دهد
message Long پیام ثبت موفق و یا خطا در ثبت لینک را مشخص می کند
درخواست
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.wamessenger.ir/webhook/set/APIKEY?url=https://test.com',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
{
 "set": "true",
 "url": "https://test.com",
 "message": "Webhook has been set successfully"
} 

 

حذف وب هوک | remove webhook

این متد برای حذف لینک وب هوک می باشد.

** این متد در حالت GET ارسال می گردد. **

 
ساختار URL
https://api.wamessenger.ir/webhook/remove/APIKEY 
 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری
پارامترهای خروجی
پارامتر نوع توضیح
set Long وضعیت حذف لینک را در مقدار true یا false مشخص می کند
url String مقدار لینک وب هوک را نمایش می دهد
message Long پیام ثبت موفق و یا خطا در حذف لینک را مشخص می کند
درخواست
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.wamessenger.ir/webhook/remove/APIKEY',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
{
 "set": "true",
 "url": "",
 "message": "Webhook successfully removed"
} 

 

صف وب هوک | webhook pending

این متد برای نمایش تعداد پیام های صف وب هوک می باشد.

چنانچه به هر دلیلی پیام به وب هوک شما ارسال نگردد، پیام در صف انتظار تا 48 ساعت باقی خواهند ماند. و می توانید توسط متد webhook resend پیام ها را به وب هوک خود ارسال کنید.

** این متد در حالت GET ارسال می گردد. **

 
ساختار URL
https://api.wamessenger.ir/webhook/pending/APIKEY 
 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری
پارامترهای خروجی
پارامتر نوع توضیح
pending String تعداد پیام های صف وب هوک را نمایش می دهد
hash String کلید وب سرویس وب هوک را نمایش می دهد
message Long پیام وجود یا عدم وجود پیام در صف وب هوک را نمایش می دهد
url String مقدار لینک وب هوک را نمایش می دهد
درخواست
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.wamessenger.ir/webhook/pending/APIKEY',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
{
 "pending": 3,
 "hash": "APIKEY",
 "message": "You have 3 pending messages",
 "url": "https://test.com"
} 

 

ارسال مجدد صف وب هوک | webhook resend

این متد برای ارسال پیام های مانده در صف وب هوک که تابحال به وب هوک شما ارسال نشده اند، می باشد.

** این متد در حالت GET ارسال می گردد. **

 
ساختار URL
https://api.wamessenger.ir/webhook/resend/APIKEY 
 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری
پارامترهای خروجی
پارامتر نوع توضیح
pending String تعداد پیام های صف وب هوک را نمایش می دهد
hash String کلید وب سرویس وب هوک را نمایش می دهد
message Long پیام موفق بودن ارسال به همراه تعداد ارسالی به وب هوک و همچنین عدم ارسال موفق را نمایش می دهد
url String مقدار لینک وب هوک را نمایش می دهد
درخواست
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.wamessenger.ir/webhook/resend/APIKEY',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
{
 "pending": 3,
 "hash": "APIKEY",
 "message": "Resend 3 messages to https://test.com",
 "url": "https://test.com"
} 

 

تنظیم مشاهده شده پیام ها | sendSeen

این متد برای فعالسازی حالت مشاهده شدن پیام ها (seen) می باشد. و بطور پیش فرض غیرفعال می باشد.

on = فعال شود

off = غیر فعال شود

توجه داشته باشید که پس از اعمال تغییرات، سرویس شما حدود 30 ثانیه طول می کشد تا فعال شود.

** این متد در حالت GET ارسال می گردد. **

 
ساختار URL
http://api.wamessenger.ir/sendSeen/APIKEY?seen=on 
 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری
seen اجباری String مقدار on یا off جهت تغییرات در وضعیت مشاهده پیام
پارامترهای خروجی
پارامتر نوع توضیح
set String وضعیت ثبت تغییرات را بصورت true یا false مشخص می کند
message Long پیام اعمال تغییرات را نمایش می دهد
درخواست
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'http://api.wamessenger.ir/sendSeen/APIKEY?seen=on',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
{
 "set": "True",
 "message": "sendSeen changed to on"
} 

تنظیم دریافت پیام | receive

این متد برای فعالسازی دریافت پیام ها روی وب سرویس می باشد و بطور پیش فرض غیرفعال است.

on = فعال شود

off = غیر فعال شود

توجه داشته باشید که پس از اعمال تغییرات، سرویس شما حدود 30 ثانیه طول می کشد تا فعال شود.

** این متد در حالت GET ارسال می گردد. **

ساختار URL
http://api.wamessenger.ir/receive/APIKEY?receive=on 
 
پارامترهای ورودی
پارامتر نوع نوع توضیح
apikey اجباری String مقدار apikey دریافتی از پنل کاربری
receive اجباری String مقدار on یا off جهت تغییرات در وضعیت مشاهده پیام
پارامترهای خروجی
پارامتر نوع توضیح
set String وضعیت ثبت تغییرات را بصورت true یا false مشخص می کند
message Long پیام اعمال تغییرات را نمایش می دهد
درخواست
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'http://api.wamessenger.ir/receive/APIKEY?receive=on',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
پاسخ
{
 "set": "True",
 "message": "Receive changed to on"
}